Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer:

De besloten vennootschap FirstRetail B.V., haar rechtsopvolgers onder algemene titel en alle aan haar of deze rechtsopvolgers gelieerde vennootschappen en ondernemingen;

Opdrachtgever:

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die Diensten van Opdrachtnemer afneemt, dan wel met wie Opdrachtnemer een Overeenkomst aangaat of met wie Opdrachtnemer onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst;

Overeenkomst:

Iedere overeenkomst die tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling

daarop, evenals alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

Diensten:

Alle door of namens Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden  in het kader van een Overeenkomst(daaronder begrepen, doch niet beperkt tot, het verstrekken van adviezen, het voeren van management

en het uitvoeren van (markt)onderzoeken);

Order:

Iedere opdracht van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer, in welke vorm ook;

Projectprijs:

Een tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen vaste prijs  voor een bepaald project of een bepaalde periode .

 ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

1. Deze Voorwaarden maken deel uit van elke Overeenkomst en zijn van toepassing op alle daaruit voortvloeiende (rechts)handelingen en verplichtingen van Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

2. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen en zullen geen deel uitmaken van een door Opdrachtnemer met opdrachtgever gesloten Overeenkomst, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke acceptatie door Opdrachtnemer. Opdrachtgever wordt geacht met de uitsluitende toepasselijkheid van deze Voorwaarden te hebben ingestemd.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

1. Een schriftelijke aanbieding of (prijs)opgave van Opdrachtnemer blijft gedurende dertig (30) dagen na dagtekening van die aanbieding of opgave van kracht. Een mondelinge aanbieding of (prijs)opgave bindt Opdrachtnemer niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order.

2. Opdrachtgever dient een Order () altijd schriftelijk te verstrekken en vergezeld te doen gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden. Zonodig vat Opdrachtnemer de gemaakte afspraken over de te verrichten werkzaamheden samen in een opdrachtbevestiging die door Opdrachtgever voor akkoord getekend dient te worden geretourneerd.

3. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover de directie van Opdrachtnemer een Order van Opdrachtgever schriftelijk aanvaardt of door Opdrachtnemer uitvoering aan een Order wordt gegeven. [Indien Opdrachtnemer voorafgaand aan het bereiken van volledige overeenstemming c.q. het ondertekenen van een order en in opdracht van Opdrachtgever enige prestatie verricht,is Opdrachtgever gehouden, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 5 en 6 van deze Voorwaarden, om Opdrachtnemer te betalen conform de ten tijde van het verrichten van de prestatie geldende tarieven van Opdrachtnemer.]

4. Uitsluitend de directie van Opdrachtnemer is bevoegd haar te vertegenwoordigen. Afspraken, toezeggingen of andere (rechts)handelingen gedaan uit naam van Opdrachtnemer door haar personeel, projectleiders, vertegenwoordigers, consultant of tussenpersonen, binden Opdrachtnemer niet, tenzij deze door de directie van Opdrachtnemer schriftelijk zijn goedgekeurd.

ARTIKEL 4: WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN

Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling van een Overeenkomst of de Voorwaarden gelden slechts indien deze schriftelijk door de directie van Opdrachtnemer zijn vastgelegd en gelden in geval van een (of meerdere) bepaling(en) in een Overeenkomst slechts ten aanzien van die betreffende Overeenkomst.

ARTIKEL 5: PRIJZEN

1. Alle (uur)tarieven en andere door Opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege. In het (uur)tarief en de Projectprijs zijn niet begrepen de door Opdrachtnemer in het kader van een Overeenkomst te maken onkosten, welke Opdrachtgever naast en boven het verschuldigde honorarium aan Opdrachtnemer moet vergoeden. Onder onkosten worden in ieder geval (doch niet uitsluitend) mede verstaan: reis- en verblijfkosten, kosten ter zake van testmateriaal en kosten die verband houden met door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.

2. De van tijd tot tijd toepasselijke uurtarieven worden vermeld  in het door Opdrachtnemer gehanteerde tarievenblad, dat aan de  schriftelijke aanbieding dan wel de bevestiging van de Order wordt gehecht. Opdrachtnemer kan haar uurtarief op elk moment wijzigen, onder meer als gevolg van een wijziging van het CBS-prijsindexcijfer.

3. Het door Opdrachtgever verschuldigde honorarium wordt berekend op basis van de door directie en medewerkers van Opdrachtnemer aan de Diensten bestede tijd tegen de geldende uurtarieven. De door Opdrachtnemer gebruikte urenspecificaties (?) strekken tot bewijs van de bestede tijd, behoudens door Opdrachtgever te leveren tegenbewijs, welke door Opdrachtnemer akkoord is bevonden. Op schriftelijk verzoek worden urenspecificaties verstrekt.

4. Bij complexe, langlopende projecten en/of opdrachten kan Opdrachtnemer een vaste maandprijs voor haar diensten berekenen. De hoogte van deze maandprijs zal vooraf met Opdrachtgever worden  overeengekomen.

5. Projectprijzen kunnen alleen schriftelijk, met goedkeuring van de directie van Opdrachtnemer, worden overeengekomen en tenzij anders overeengekomen, is Opdrachtgever verplicht naast de Projectprijs de door Opdrachtnemer gemaakte onkosten als bedoeld in paragraaf 5.1, te vergoeden. Projectprijzen worden vooraf begroot op 15% nauwkeurig [ wordt hiermee bedoeld dat een afwijking van 15% moet worden ingecalculeerd? Zo ja, duidelijker formuleren ]. Wanneer begroten niet mogelijk is wordt dit vooraf gemeld. Bij wijziging van de opdracht tijdens de uitvoering ervan wordt, wanneer de timing dat toelaat, een aanvullende begroting opgesteld, bij gebreke waarvan art. 5.6 van toepassing is. Er wordt pas een aanvang

gemaakt met de werkzaamheden nadat de door Opdrachtgever  voor akkoord getekende begroting, al dan niet als onderdeel van de opdrachtbevestiging, door Opdrachtnemer retour ontvangen is en de voorschotnota is voldaan.

6. Indien door toedoen of nalaten van Opdrachtgever of van derden die door de Opdrachtgever voor een project c.q. Diensten worden ingeschakeld danwel door toedoen van anderen voor wie Opdrachtgever krachtens wet of overeenkomst verantwoordelijk is, Opdrachtnemer meer uren aan het project c.q. de Diensten heeft besteed dan door haar begroot, heeft Opdrachtnemer het recht die extra tijd tegen de op dat moment geldende  uurtarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing op de door Opdrachtnemer gemaakte of te maken onkosten. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een en ander op de hoogte stellen. Vermindering van de Projectprijs is te allen tijde uitgesloten.

7. Opdrachtnemer is in geval van wijziging van de Overeenkomst gerechtigd om de overeengekomen prijs naargelang aan te passen.

8. In geval de dienstverlening door Opdrachtnemer meer dan een half jaar zal voortduren, of heeft voortgeduurd, heeft Opdrachtnemer  het recht om een keer per 6 maanden  de overeengekomen Projectprijs aan te passen aan het heersende prijsniveau.

ARTIKEL 6: BETALING

1. Opdrachtgever zal alle bedragen, die hem door Opdrachtnemer of door de door Opdrachtnemer ingeschakelde derde in rekening worden gebracht, binnen veertien (14) dagen na factuurdatum aan Opdrachtnemer c.q. de door Opdrachtnemer ingeschakelde derde(n) voldoen, effectief in de valuta vermeld op de factuurdatum, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. Alle betalingen moeten worden gedaan op een door Opdrachtnemer of door voornoemde derde aan te wijzen giro -of bankrekening.

2. Opdrachtgever moet alle hem in rekening gebrachte bedragen zonder korting of inhouding voldoen en hij is niet gerechtigd die bedragen te verrekenen met door hem  gepretendeerde tegenvorderingen op Opdrachtnemer en/of derden.

Opdrachtgever is niet bevoegd, enige (betalings)verplichting jegens Opdrachtnemer c.q. een door Opdrachtnemer ingeschakelde derde op te schorten.

3. Opdrachtnemer kan te allen tijde, ook na totstandkoming van de Overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van Opdrachtgever vorderen dat hetgeen Opdrachtnemer krachtens de Overeenkomst van Opdrachtgever te vorderen mocht hebben, geheel of gedeeltelijk vooruit wordt betaald of dat de Opdrachtgever voor de betaling door Opdrachtgever van enige vergoedingdeugdelijke zekerheid stelt. Bij opdrachten wordt voor aanvang van de uitvoering aan Opdrachtgever een voorschotfactuur

van 50% van het totaalbedrag verstuurd welke binnen [ _ ] dagen betaald moet worden. Opdrachtnemer is gerechtigd om dit percentage te verhogen indien voor de uitvoering van de Overeenkomst facturen aan derden zullen moeten worden voldaan.4. Door het verstrijken van een betalingstermijn is Opdrachtgever in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

5. Opdrachtgever is, zonder ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van een betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de van tijd tot tijd in Nederland geldende wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 4% [ op basis waarvan wordt deze opslag gebaseerd? ]. 6. Indien Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer in verzuim is, bedragen de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer te vergoeden  buitengerechtelijke kosten tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 150,=, zulks te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting, onverminderd de aan Opdrachtnemer verder toekomende rechten, waaronder opschorting van de werkzaamheden

7. Indien Opdrachtnemer , nadat Opdrachtgever in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan Opdrachtgever richt, doet dit niet af aan het bepaalde in paragraaf 6.4.

ARTIKEL 7: INLICHTINGEN – GEGEVENS

1. Bij het verstrekken van een Order zal Opdrachtgever deze vergezeld doen gaan van een duidelijke en volledige omschrijving van de te verrichten Diensten of zich uitdrukkelijk akkoord verklaren met een door Opdrachtnemer gegeven omschrijving.

2. Opdrachtgever is verplicht Opdrachtnemer bij voortduring alle informatie te verschaffen omtrent opdrachtgevers bedrijfsvoering of andere inlichtingen waarover  Opdrachtgever de beschikking heeft, die naar het oordeel van Opdrachtnemer voor het uitvoeren van de Diensten relevant zijn. Opdrachtgever staat ervoor in dat de verstrekte informatie volledig en juist is.

3. Indien Opdrachtgever ingevolge de Overeenkomst aan Opdrachtnemer demonstratie- of testmateriaal, proefopstellingen of andere hulpmiddelen ter beschikking moet stellen, worden deze zaken om niet aan Opdrachtnemer in bruikleen gegeven. Opdrachtgever draagt alle risico’s ter zake van deze zaken, waaronder het risico van beschadiging, verlies of tenietgaan door welke oorzaak ook. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor dergelijke risico’s, behoudens in geval van opzet of grove schuld bij het gebruik van dergelijke zaken.

4. De in paragraaf 7.3 omschreven zaken strekken tot meerdere zekerheid voor en worden door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer in pand gegeven voor al hetgeen Opdrachtnemer uit hoofde van een of meerdere Overeenkomsten van Opdrachtgever te eniger tijd te vorderen mocht hebben. De inpandgeving komt telkens tot stand doordat deze zaken in de macht van Opdrachtnemer of een derde voor haar (een bewaarnemer) worden gebracht.

ARTIKEL 8: OVERMACHT VAN Opdrachtnemer

1. Indien Opdrachtnemer door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

2. Indien de overmachttoestand aan de zijde van Opdrachtnemer drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3. Ingeval van overmacht van Opdrachtnemer of ontbinding om die reden heeft Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Opdrachtnemer als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben, noch heeft Opdrachtgever recht op restitutie van reeds betaalde vergoedingen of op andere  ongedaanmaking.

4. Onder overmacht van Opdrachtnemer wordt verstaan elke van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, bij Opdrachtnemer of haar toeleveranciers, tekortkomingen, al dan niet toerekenbaar, van de bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden, maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

5. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.

ARTIKEL 9: INSPECTIE EN RECLAME

1. Opdrachtgever is verplicht alle verleende Diensten  onverwijld nauwkeurig te (doen) controleren. Klachten ter zake van Diensten moeten onmiddellijk na  ontdekking doch uiterlijk binnen vier (4) dagen nadat de Diensten zijn verleend, schriftelijk aan de directie van Opdrachtnemer worden gemeld. Strekt de Overeenkomst tot het door Opdrachtnemer geven van een presentatie of schriftelijke (eind) rapportage, dan moeten klachten schriftelijk uiterlijk binnen twee (2) dagen na de betreffende rapportage c.q. presentatie worden gemeld.

2. Opdrachtgever zal alle gewenste medewerking verlenen die Opdrachtnemer voor het onderzoek van een klacht noodzakelijk acht en daartoe zal Opdrachtgever aan Opdrachtnemer alle voor hem beschikbare gegevens verstrekken, waaronder begrepen  marktonderzoekrapporten en inzicht in de boeken en bescheiden van Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft geen recht tot reclameren ter zake van Diensten waarvan door toedoen van Opdrachtnemer geen onderzoek naar de klacht heeft kunnen plaatshebben.

3. Indien Opdrachtgever tijdig, correct en terecht reclameert ter zake van een Dienst, is de daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in artikel 10 omschreven verplichtingen. Opdrachtgever kan evenwel geen aanspraak ter zake van klachten over Diensten jegens Opdrachtnemer doen gelden, zolang Opdrachtgever enige opeisbare verplichting jegens Opdrachtnemer niet is nagekomen.

ARTIKEL 10: VERPLICHTINGEN Opdrachtnemer

1. Opdrachtnemer staat er jegens Opdrachtgever voor in dat de geleverde Diensten volgens de eisen van goed vakmanschap worden verricht.

2. Opdrachtnemer zal overeenkomstig hetgeen van haar ingevolge de Overeenkomst kan worden verwacht, haar inspanningen doen verrichten; Opdrachtnemer staat er niet voor in dat het door Opdrachtgever beoogde resultaat ook werkelijk wordt bereikt.

3. Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 9 is gereclameerd en naar het redelijke oordeel van Opdrachtnemer genoegzaam is aangetoond dat de Diensten niet behoorlijk zijn verricht, zal Opdrachtnemer de keus hebben hetzij de afgekeurde werkzaamheden opnieuw te verrichten hetzij Opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op het factuurbedrag te verlenen. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties zal Opdrachtnemer ter zake van haar verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst volledig zijn gekweten en zal  Opdrachtnemer tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden. Ontbinding van de Overeenkomst door Opdrachtgever is in dat geval uitgesloten.

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. FR is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van Opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, tenzij deze schade direct en geheel te wijten is aan opzet en/of grove schuld van Opdrachtnemer of (een van) haar medewerkers.

2. Opdrachtnemer kan in ieder geval niet aansprakelijk worden gesteld voor: – fouten/onjuistheden in het materiaal en/of de gegevens

die door Opdrachtgever ter hand zijn gesteld; – fouten door of namens Opdrachtgever ingeschakelde derden; – gebreken in offertes van toeleveranciers of voor  overschrijdingen van prijsopgave door toeleveranciers; – misverstanden en/of fouten ten aanzien van de Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen; – fouten en/of onjuistheden in de gegevens, terwijl Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever uit welken hoofde ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt aangemerkt) beperkt tot de krachtens de betreffende Overeenkomst in rekening te brengen bedragen (exclusief B.T.W.) dan wel tot het bedrag dat in het voorkomende geval zal worden  uitgekeerd onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering die door Opdrachtnemer  is afgesloten. Het uit te keren bedrag zal nimmer hoger zijn dan het bedrag dat door de verzekeraar van Opdrachtnemer wordt uitgekeerd.

4. Behoudens ingeval van grove schuld of opzet van Opdrachtnemer of haar leidinggevend personeel, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesse [?], verband houdende met de verrichte c.q. te verrichten Diensten.

ARTIKEL 12: INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Alle rechten – waaronder begrepen eigendomsrechten, auteursrechten, octrooirechten, merkenrechten en alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom – met betrekking tot hetgeen (mede) door de overeengekomen dienstverlening tot stand is gebracht berusten bij Opdrachtnemer, tenzij bij Overeenkomst anders is bepaald.

2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de resultaten van enige door Opdrachtnemer geleverde Dienst, zoals een rapport, een voorstel of een ander stuk op enigerlei wijze openbaar te maken zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer .

3. Opdrachtnemer verklaart dat naar haar beste weten door de uitvoering van Diensten geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien een actie wegens inbreuk op dergelijke rechten is  aangespannen of de mogelijkheid daartoe bestaat, kan Opdrachtnemer, naar haar keuze, de uitvoering van de betreffende Dienst vervangen of wijzigen, danwel het recht verwerven om de Dienst voort te zetten, danwel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen onder terugbetaling van de door Opdrachtgever voor deze Dienst aan Opdrachtnemer betaalde vergoeding.

4. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer onverwijld schriftelijk in kennis stellen van enig aansprakelijkheidsstelling of rechtsmaatregel, gebaseerd op de stelling dat het verlenen van Diensten inbreuk maakt op enig in Nederland geldend intellectueel eigendomsrecht.

5. Opdrachtnemer heeft steeds het recht om in een procedure ter zake van een beweerdelijke inbreuk als bedoeld in artikel 12.4 met uitsluiting van de Opdrachtgever de verdediging te voeren, danwel enige schikking te bereiken.

6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk jegens Opdrachtgever wegens enige inbreuk als bedoeld in artikel 12.3 indien de inbreuk samenhangt met het feit dat Opdrachtgever een (resultaat van een) Dienst heeft aangepast of gewijzigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer .

 ARTIKEL 13: ONTBINDING/OPZEGGING

1. Indien Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Opdrachtgever in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd: – de uitvoering van die Overeenkomst en andere

Overeenkomsten op te schorten totdat nakoming voldoende zeker is gesteld; of – de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden; zonder dat Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de Opdrachtnemer verder toekomende rechten.

2. Ingeval van gewichtige redenen, zoals (voorlopige) surseance van betaling, faillissement of stillegging/liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever, bestaat voor Opdrachtnemer de mogelijkheid om de Overeenkomst terstond op te zeggen, zonder inachtneming van een opzegtermijn, tenzij Opdrachtnemer Opdrachtgever binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Opdrachtnemer zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten totdat nakoming voldoende zeker is gesteld, zonder dat Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de Opdrachtnemer verder toekomende rechten.

3. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in artikel 13.1 of artikel 13.2 zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(-en) en (ii) alle vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk en in het geheel opeisbaar.

ARTIKEL 14: OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

1. Het is Opdrachtnemer toegestaan de in enige Overeenkomst met Opdrachtgever omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Opdrachtnemer worden overgedragen dient Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden. Opdrachtnemer is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.

2. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer .

ARTIKEL 15: GEHEIMHOUDING

1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van, alle gegevens, inlichtingen, stukken en andere informatie die zij met betrekking tot (de uitvoering van) de Overeenkomst van de wederpartij hebben verkregen.

2. Opdrachtnemer is gerechtigd informatie die ten behoeve van de Opdrachtgever is verzameld bij de uitvoering van de Overeenkomst, aan te wenden bij de uitvoering van andere opdrachten, voor de Opdrachtgever of voor derden.

ARTIKEL 16: OVERIG

1. De ongeldigheid van één of meer bedingen in deze Voorwaarden kan nimmer leiden tot aanspraken van de ene partij op de andere en laat de geledigheid van andre bedingen onverlet.

2. Alle titelwoorden die gebruikt worden in deze Voorwaarden en/of in een Overeenkomst zijn voor het gemak en zijn van geen enkel belang voor de interpretatie van de Voorwaarden en/of de Overeenkomst. Hieraan kunnen door Partijen dan ook geen rechten worden ontleend.

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

1. Op deze Voorwaarden, alsmede op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze Voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam, met dien verstande dat Opdrachtnemer het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen Opdrachtgever aanhangig te maken bij ander rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.